سیستم اندازه گیری مجاورتی

سیستم اندازه گیری مجاورتی (Proximity Measuring System) متشکل از  سنسورهای مجاورتی (Proximity Sensors) ، کابل های ارتباطی ویژه به همراه مبدل سیگنال یا فرم دهنده سیگنال (Transducer or Signal Conditioner) می باشند ، که وظیفه تشخیص ، انتقال و اندازه گیری المانهایی نظیر ارتعاش یا لرزش