شرکت پتروشیمی شیراز

تقدیرنامه شرکت پتروشیمی شیراز